klantenservice

Klantenservice

 

Prijzen: Alle genoemde prijzen zijn Inclusief BTW.

Bezorg- en verzendinformatie:

Bezorgkosten:
Wij bezorgen in een groot deel van Noord-Holland gratis !.( Afhankelijk van uw orderbedrag).  Raadpleeg voor actuele bezorg- en verzendinformatie en/of gratis bezorging voor uw postcode onze bezorginformatie pagina.

Bezorgdagen:
In Noord-Holland bezorgen wij in principe elke werkdag. Raadpleeg voor actuele bezorgdagen voor uw postcode onze bezorginformatie pagina.

Zelf meenemen:
Bij Dakraam-kopen.nl hebben wij een handige aanhanger die u GRATIS van ons kunt lenen! Makkelijk om direct uw aankoop mee te nemen.

Betaling:
U kunt uw bestelling op verschillende manieren bij ons betalen. U kunt vooraf betalen met iDeal en per PIN of contant bij aflevering (bij voorkeur per PIN).

Aflevering:
Bestellingen van dakramen worden door onze eigen chauffeurs bij u afgeleverd. Wij leveren tot aan de deur. Bestellingen welke met een kraan worden gelost worden naast de wagen op een geschikte plaats gelost. U wordt op de dag van aflevering een half uur voor aflevering door onze chauffeur gebeld. Door externe factoren zoals file, belading en/of routebepaling kunnen wij vooraf geen informatie verstekken over het aflevertijdstip. Bestellingen die per postpakket verstuurd kunnen worden, worden door externe bezorgdiensten bij u aangeboden.


Algemene leveringsvoorwaarden:
De algemene leveringsvoorwaarden van Dakraam-kopen.nl / Bakker dé Houthandel B.V. kunt u hier downloaden. (PDF-formaat) 

Garantie:

1. Verkoper verbindt zich jegens Koper hem de zaken te leveren en/of de werkzaamheden te verrichten in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte is omschreven. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat de zaken bij af- of oplevering die eigenschappen bezitten die de Koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2. Hout, laminaat, kunststof en composieten zijn hygroscopische materialen en kunnen daardoor ‘werken’. Schotelen van de materialen van maximaal 4% ten opzichte van de breedte van het onderdeel is acceptabel.

3. Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.

4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening - ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de afwerklaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

5. Indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, en onverminderd het elders in deze voorwaarden of offerte bepaalde, heeft Verkoper de keuze tussen hetzij reparatie, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij Verkoper voldoende in de gelegenheid wordt gesteld de reparatie of vervanging uit te kunnen voeren. Kosten die ten deze door Verkoper worden gemaakt komen voor zijn rekening.

6. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven tot 1 (één) jaar na datum (af- of op)levering.

7. Een door de Verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling zal in elk geval geen afbreuk doen aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper jegens de Verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.


De algemene leveringsvoorwaarden van dakraam-kopen.nl / Bakker installatiematerialen B.V. kunt u hier downloaden. (PDF-formaat)


Retouren / herroepingsrecht kopen op afstand:


1. Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten geldt dit artikel in afwijking en/of in aanvulling op artikel 13.
2. Indien is voldaan aan artikel 4.4 heeft de Consument bij de aankoop van producten of bij de levering van diensten gedurende 14 werkdagen gerekend vanaf de dag van levering respectievelijk vanaf het aangaan der Overeenkomst, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
3. Indien de Consument van het Bedenktijd gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, volgens de door de Verkoper aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
4. De Consument zal de door de Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van producten verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn Bedenktijd opvolgen.
5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de kosten voor herroeping almede de gederfde winst op de Consument te verhalen, dan wel te verrekenen met de reeds vooruitbetaalde betaling, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

De algemene leveringsvoorwaarden van Bakker installatiematerialen B.V. kunt u hier downloaden. (PDF-formaat)

 

Aanmelden Retourzending:

U kunt een bestelling retourneren door een Aanvraag Retourzending formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. U kunt hier het formulier downloaden . De kosten voor retourzenden komen voor uw rekening. Wij kunnen de goederen ook bij u ophalen, maar rekenen hier een transportvergoeding van 75 euro voor. UItgesloten van retourzending zijn producten die op uw verzoek zijn bewerkt zoals o.a. zagen, schaven. lakken enz.

Herroeping:

U heeft het recht een order binnen 14 dagen te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. UItgesloten van herroeping zijn producten die op uw verzoek zijn bewerkt zoals o.a. zagen, schaven. lakken enz.

Het modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden

Terugbetalen aankoopbedrag bij retourzending:

Wanneer de  retourzending door ons is goedgekeurd ontvangt u uw aankoopbedrag z.s.m, doch uiterlijk binnen 14 dagen, retour via dezelfde methode als waarmee betaald is. De kosten voor retourzending zijn voor rekening consument.


Klachtenprocedure:
Dakraam-kopen.nl zal de uiterste zorg besteden aan uw bestelling om deze zo correct mogelijk uit te voeren. Het kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen via  telefoonnummer 0228-561122 of stuur een email naar info@dakraam-kopen.nl.  Op een klacht wordt binnen 14 dagen gereageerd.

Contact met de klantenservice:
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice. Bereikbaar tijdens openingstijden op 0228-561122 of per mail via info@dakraam-kopen.nl

  • Disclaimer en copyright:
  • Kennelijke (type) fouten in de prijzen voorbehouden.
  • Niets van deze webpagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, kopiëren, weblinking of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dakraam-kopen.nl


Naar boven